miljolare.on logo miljolare.no logo  
  om nettverket | kontakt | A til Å | english
Du er her: Forsiden > Om nettverket > Hvordan bruke miljolare.no i opplæringa?

Hvordan bruke miljolare.no i opplæringa?

Aktivitetene i miljolare.no har stor variasjon, og mange av dem kan benyttes til opplæringsarbeid i flere fag. Enkeltaktiviteter eller en samling av flere aktiviteterer er også velegnet som utgangspunkt for prosjektarbeid. Aktivitetene er ikke ferdigprodusert opplæring, de er ideer til opplæring som må tilpasses den enkelte skole og elevgruppe. Før en går i gang må lærer og elev i samarbeid bli enige om målene for opplæringen og planlegge gjennomføringen.

I den første planfasen må det analyseres hva elevene kan allerede, hvilke læringsressurser en har og hvilken læringsarena en vil benytte. I denne fasen leter en etter hvilke oppgaver i miljolare.no som gir veiledning for den opplæringen som skal gis.

Til de fleste aktivitetene er det angitt om en bør kontakte lokale ressurspersoner, og/eller om en bør adoptere et uteområde som læringsarena. De lokale aktørene kan bidra til å avklare mulige samarbeidsoppgaver. Mange av aktivitetene er laget slik at elevenes læringsarbeid kan bli til nytte for lokalforvaltningen.

Ved innhenting av informasjon og data som skal registreres, bør en benytte de standardskjemaene som er utarbeidet til de ulike aktivitetene. Disse må gjennomgås grundig og vurderes i forhold til hva man ønsker å vektlegge i prosjektet, men en bør være klar over at det er standardskjemaene som gir muligheter til å sammenligne data mellom skoler og fra år til år. Tilleggsinformasjon kan hentes gjennom egne skjemaer, intervjuer, studier av kart, bilder osv. Det kan være hensiktsmessig å diskutere med de lokale samarbeidspartnerne hva de ønsker av opplysninger.

Gjennomføringsfasen av prosjektet vil som oftest omfatte en rekke aktiviteter der ulike metoder benyttes for innsamling og bearbeiding av opplysninger. Veiledninger og fagstoff knyttet til de ulike aktiviteter i miljolare.no vil gi grunnlag for refleksjoner rundt de ulike problemstillingene som reises.

Det endelige produktet av prosjektarbeidet kan omfatte alt fra analyseresultater av vannmålinger til en tilstandsrapport for gamle kvernhus i kommunen, eller planforslag for skolens nærområde. Sluttproduktet av klassens arbeid kan presenteres for andre gjennom f.eks. utstillinger på skolen, avisoppslag eller på Internett.


Arbeidsgangen i et prosjektarbeid kan skjematisk være som følger:

Velg tema/problemstilling for prosjektarbeidet innenfor ett eller flere av aktivitetene i miljolare.no.

Kontakt mulige samarbeidspartnere (kommunale etater, etater på fylkesnivå, frivillige organisasjoner, ressurspersoner osv.) for å diskutere aktuelle problemstillinger, innhente informasjon og finne fram til mulige samarbeidsoppgaver.

Adoptere et referanseområde. (dersom en skal arbeide i felt) Velg et område som er egnet i forhold til de valgte problemstillingene og gjør avtale om bruk av området med grunneier.

Lag en plan for prosjektarbeidet som omfatter hva som skal gjøres, hva slags utstyr som trengs, hvordan dette kan anskaffes, og hvordan gjennomføringen av arbeidet kan organiseres (gruppeinndeling, arbeidsfordeling, rapportering, evaluering, oppfølging). Gjennomfør aktiviteter, f.eks.:

 • bli-kjent-oppgaver, opplevelser, oppdagelser
 • kartleggings- og registreringsoppgaver
 • praktisk vedlikehold, skjøtseloppgaver
 • delta i planprosesser
 • undersøk energibruk i en bygning

Diskuter problemstillingen i elevgruppen. Har læringsarbeidet noen relevans for bærekraftig samfunnsutvikling?

Lag et sluttprodukt, f.eks.:

 • oversikt over artsmangfoldet i referanseområdet
 • forslag til bevaringsplan for "Hundremeterskogen" i nærmiljøet
 • kart med oversikt over vannkvalitet og forurensningskilder
 • send inn resultate til databasen
 • lag en rapport til miljolare.no

Presenter endelig resultat/produkt f.eks. på følgende måter (formidling):

 • lag utstillinger
 • sett opp informasjonstavler langs en natur- og kultursti
 • lag innslag i lokal presse, radio, TV
 • skriv artikkel til nettverksavisen
 • skriv rapporter til kommunen