Region:Norway
Site type:lake‚ farmland
Created:2012-08-25
Description:
Skogkledd hytteområde med noe dyrket mark og beiteområder i nærområdet. Blandingskog med både bartrær og noe edelløvskog. Noe takrør og dunkjevler i vestenden av Kullerødvannet.
Site ID35704
Participant:Øyvind Stickler (2012)
kart
UTM 6581840 nord, 227024 øst, sone 33