Region:Norway
Site type:lake‚ river/stream‚ urban area‚ woodland‚ farmland
Created:2009-04-18
Description:
Stor dam som følge av oppdemming av Skjenaldelva som har sin kilde i den formidable innsjøen Gagnåsvatnet. Dammen er en utposning på elva som tar form av den regulerte Skjenaldfossen like nordøst for våtmarka.

Området nord og vest for Dammen er preget av dyrkamark og spredt bebyggelse. I sør og øst er det hardt drevet barskog som er sterkt preget av flatehogst. Heldigvis har det blitt tatt litt hensyn til kantskog- og kratt; en salig blanding av gran, furu, selje, bjørk, older, osp osv.
Site ID19086
Participant:Kjell Brevik (2009)