Tawny Owl (Strix aluco)

Subphylum: Vertebrata
Class: Birds (Aves)
Order: Strigiformes
Family: Strigidae
Genus: Strix