Birds (Aves)

Kingdom: Animals (Animalia)
Phylum: Chordata
Subphylum: Vertebrata