Site: Kongodammen

Dafniejakten
2013-09-25
Seter skole
Kongodammen (Trøndelag, Norway)
(Husvikholka)
Bosmina
Chydoridae
Copepoda
Daphnidae
Nematoda
Rotifera