Genus: Aythya

Systematics :

KingdomAnimals (Animalia)
Phylum Chordata
Subphylum  Vertebrata
Class   Birds (Aves)
Order    Anseriformes
Family     Anatidae
Genus      Aythya
Species       Greater Scaup (Aythya marila)
Species       Ferruginous Duck (Aythya nyroca)
Species       Common Pochard (Aythya ferina)
Species       Tufted Duck (Aythya fuligula)