Family: Asplanchnidae

Asplanchnidae

Systematics :

KingdomAnimals (Animalia)
Phylum Rotifera
Order  Ploimida
Family   Asplanchnidae
Genus    Asplanchna
Species     Asplanchna priodonta