miljolare.on logo miljolare.no logo  
  om nettverket | kontakt | A til Å | english
Du er her: Forsiden > Vis resultater > nevertur i Øyadalen

nevertur i Øyadalen


Aktivitet:Kulturminnet vårtHovedside Vis resultater
Dato:07.04.2009
Deltaker:Arne HøylandDeltakerside
Område:Øyadalen (Vaksdal, Vestland)Områdeside

1. Klikk direkte på bileta for max storleik
Comments:
I dag var eg på never-tur med folk frå Stamnes- Straumeorådet i Vaksdal. Anita Vik som var turleiar, har fortald at oppi Øyadalen skal det vera ein fin bjørketeig som gardbrukarane på Stamnes har hatt rett til å låsta (flekkja) never i. Øyadalen ligg under garden Øyane, ein av nabogardane til Stamnes.
Dei som elles var med på turen var:
Arne Vik frå Vik, Halstein Leiren frå Stamnesleiren, Eirik Normann frå Straume , Trond Oalann frå Lone og underteikna.
Copyright:
Arne Høyland

Full størrelse

2
Comments:
Før me går opp Øyadalen går me bort til eit gamalt kvernhus som står i nærleiken av tunet i Øyane. Taket er tekt med never, noko som er sjeldan å treffa på i dag.

Full størrelse

3
Comments:
Kvernkallen under kvernhuset.

Full størrelse

4
Comments:
Alder på bygningen og når taket sist vart tekt med never er førebels ukjend.

Full størrelse

5
Comments:
Det er komen lekasjar i taket som gjer at det må reparerast med ny never
sume stader.

Full størrelse

6
Comments:
Når dei mol kornet, slapp dei kornet opp i "Kodnteinå" ( uttrykk frå Vedå i Gjerstad, Osterøy)
Kva Øyafolket kalla denne delen av kverna står att å finna ut.

Full størrelse

7
Comments:
Kodnteinå er m.a. dekorert med ei seksbladsrosa. I boka "Kors i kake skurd i tre" , står det m.a.

......Seksbladsrosa hører til de mest utbredte motiver innen folkekunsten. Weiser-Aall forteller at i Egypt stod seksbladsrosa over døra og beskyttet mot "det onde øye." Den er kjendt i Norge fra eldre jernalder......

Full størrelse

8
Comments:
Ein del av tømmerveggane er rissa inn med årstal og bokstavar

Full størrelse

9
Comments:
Noko av tømmeret er skoren med oppgangsag og noko er øksa.

Full størrelse

10
Comments:
Truleg gamal taknever som har vorte skifta ut. Dette kan og vera fin referanse å ta vare på.

Full størrelse

11
Comments:
Veggane er novd opp av furustokkar som er flatøksa og som har fasong/avsmalning etter skogeråa.

Full størrelse

12
Comments:
På yttersida av eine gavelveggen er det rissa inn ein storfugl?

Full størrelse

13
Comments:
På utsida av gavleggen er og rissa inn bokstavar (initial) på ein av tømmerplankane.

Full størrelse

14
Comments:
Tømerplankane er av halvklovningar og novd saman med øks/bila. Trond Oalann trur novet kan vera av typen Midtstolnov.

Full størrelse

15
Comments:
Nordveggen er sùkledd med furubord som står med innsida ut. Kledningen er for det meste festa med heimasmidd spikar. Men det er og restar etter bruk av nokre trenaglar.

Full størrelse

16
Comments:
Trenagle av tettvaksen bein ved brukt til å festa kledningen med.

Full størrelse

17
Comments:
Borda i kvernhusdøra er festa med trenaglar.

Full størrelse

18
Comments:
Borda i kvernhusdøra er festa med trenaglar.Det ser ut til å variera litt dette med å kila naglane. Nagle nr. 3 frå venstre er tydelegvis kilt (åretta)

Full størrelse

19
Comments:
Like ved sida av kvernhuset står eit anna eldre kvernhus som i nyare tid vart brukt som lokale for eit gardskraftverk. Opphaveleg tilhøyrde kvernhuset nabogarden Vik men då Øyafolket ville byggja seg kraftverk utpå 1900- talet, fekk dei bytta til seg kvernhuset mot eit naust dei åtte nede i Vikaståa.

Full størrelse

20
Comments:
Etter å ha sett oss mett på kvernhus, set me kursen opp Øyadalen.

Full størrelse

21
Comments:
Langs den gamle stien står det ein kvilestein som dei kallar for Mjelkesteinen. Halstein fortel at dette var fast kvileplass for stølsjentene til og frå Gavastølen, dette var omlag halvegs mellom Stamnes og Gavastølen.

Full størrelse

21 B
Comments:
Mjelkesteinen, ein gamal kvileplass langs den gamle stølsvegen.

Full størrelse

22
Comments:
Me nærmar oss Tresvatnet og Dalasetra. I fjellsida omlag midt på bilete, litt ovanfor Dalasetra, ligg ein fin bjørketeig der Stamnesgarden hadde rettar til å losta never.I dag går det traktorveg opp gjennom Øyadalen så det ligg godt tilrettes for effektiv transport av never, bark og bjørkeved dersom låstertradisjoinane skulle takast oppatt.

Full størrelse

23
Comments:
Tressvatnet. Her er komen to nye hytter som står på gamle vårflorgrunnar. Den eine hytta (til høgre) sette bygdefolket opp i samband med vern av Hesjedalsvassdraget.
I liane ovanfor hyttene er det gamle slåtter der det har stått to uteløer.

Full størrelse

24
Comments:
Litt ovanfor Tressvatnet er det bygd bru over elva der stien går opp til Dalasetra.

Full størrelse

25
Comments:
Elva som renn ut i Tressvatnet.

Full størrelse

26
Comments:
Dalasetra ligg omlag midt på bilete og tilhøyrer gardbrukarar frå Stamnes og Stamnesleiren. Her stølte dei om hausten etter å ha avslutta seterdrifta på Gavastølen lenger inni fjellheimen.
I lia ovanfor Dalasetra går stien opp til Hesjedalstølen. Det er i denne lia at gardbrukarar frå Stamnes har hatt rett til å losta/flekkja never til taktekking.

Full størrelse

27
Comments:
Dette er ein av dei to stølshusa som framleis står på Dalasetra. Den høgre delen av denne setra er ein gamal tømmerbygningen som er flytta og sett oppatt her.

Full størrelse

28
Comments:
Den dele av seterhuset som vart flytta opp, er novd med flatøksa furuplankar. Det er eit svært lite rom , omlag 2x2 meter og kan kanskje ha vore nytta som kvernhus tidlegare. Det står att å finna ut.

Full størrelse

29
Comments:
Når dei losta never, så brukte dei ein reiskap som eg oftast har høyrd nemd for lostesleiv, men det er og dei som kallar reiskapen for borkasleiv. Denne sleiva vart og brukt til å losta bjørkeborken med.

Full størrelse

30
Comments:
Lostesleiv laga av einer.

Full størrelse

31
Comments:
Litt av losteteigen ovanfor Dalasetra. Her veks det mange beine fine bjørketre. Truleg er ein del av trea for gamle til å losta, men det veit ein ikkje før ein har prøvd ho.
Det som m.a. gjer bjørketrea her til attraktive for nevertaking, er dei beine, kvistfrie og runde stammane.

Full størrelse

32
Comments:
Losteteigen står fram som ein "neverhage" der det gjennom fleire hundre år har vorte ala fram fine bjørkestammar som gav god never til taktekking.

Full størrelse

33
Comments:
Byggmeistar Trond Oalann studerer nevra og fortel litt om korleis denne bjørka eventuelt kunne lostast.

Full størrelse

34
Comments:
Losteteigen til Stamnesfolket i Øyadalen. Her ligg det eit omfattande kultiveringsarbeide bak denne forekomsten av fin beinvaksen lostebjørk.

Full størrelse

35
Comments:
På vandring i "neverhajen" ( mitt uttrykk) i Øyadalen.

Full størrelse

36
Comments:
Her har nokon losta eit lite neverflak, kanskje var det never til tetting av ein liten taklekkasje, eller kanskje var det berre eit losteforsøk som vart avslutta fordi ho ikkje låste eller "svadde so godt".

Full størrelse

37
Comments:
"Neverhajen" i Øyadalen.

Full størrelse

38
Comments:
Me har sett oss mett på losteteigen i Øyadalen og går nedatt til Tressvatnet. Her ligg ein stein som er flat på toppen, og Anita fortel at denne steinen kalla dei for "Potesteinen". Tradisjonen fortel at det har det vore ein liten potetåker oppe på steinen.

Full størrelse

39
Comments:
Me tek ein liten stopp ved Bygdahytto, ei hytte som bygdefolket sette opp i samband med verninga av Hesjedalsvassdraget.

Full størrelse

40
Comments:
Frå Øyadalen går turen vidare til Straumsdalen og me går litt opp i høgden, over Storehjedlen. Her ser me oss litt tilbake og får utsyn mot uteslåttane på sørsida av Øyadalen.

Full størrelse

41
Comments:
På turen over Storhjedlen kom me oppi litt snø.

Full størrelse

42
Comments:
Utsyn frå Storehjedlen retning sørvest. Dei snødekte fjella i bakgrunnen ligg på Osterøy langs Vedafjorden.

Full størrelse

43
Comments:
Utsyn frå Storehjedlen mot utslåttene i Øyadalen.

Full størrelse

44
Comments:
Me har passert Storehjedlen og er på veg ned mot Nesatreet i Straumsdalen. Her passerer me grunnen til ei uteløa.

Full størrelse

45
Comments:
Like ovanfor grunnen etter uteløa på forrige bilete, står restane etter ei anna uteløa. Løa er tømra med rundstokk på enkelt vis slik det ofte er gjort både i Øyadalen og Straumsdalen.

Full størrelse

46
Comments:
Uteløa er tømra med rundstokk på enkelt vis slik det ofte er gjort både i Øyadalen og Straumsdalen. Nederste stokken er brukt oppatt og har vore brukt i ein annan bygning som stavleia/sperreleia. Kanskje var det stavleia i uteløo som stod litt nedafor denne.

Full størrelse

47
Comments:
Me er komen over i Straumsdalen og ser ned mot Nesatreet der det står to gamle uteløer. Den eine av løene er tekt med never og det er den som no skal under lupa.

Full størrelse

48
Comments:
Utsyn frå Nesatreet attende mot Storehjedlen der me nett kom ned og passerte nokre uteslåttar og uteløer.

Full størrelse

49
Comments:
Uteløa i Nesatreet med gamalt torvtak som er tekt med never.

Full størrelse