Vannkvalitetstabell for ferskvann

  Ren eller ubetydelig skadet av forurensning Noe påvirket av surt vann Sterkt skadet av surt vann Noe påvirket av overgjødsling Sterkt skadet av overgjødsling
Type forurensning ingen eller liten tilførsel av uønskede stoffer (sur nedbør, gjødsel, kloakk) små tilførsler av sur nedbør eller myrvann, vann med liten bufferevne (kalkfattig vann) større tilførsler av sur nedbør, vann med liten bufferevne (kalkfattig vann) moderate tilførsler av næringsstoffer (gjødsel, kloakk) store tilførsler av næringsstoffer (gjødsel, kloakk)
Vannets utseende og lukt klart vann, evt. Litt brunfarget, uten lukt eller litt myrlukt klart vann uten lukt eller sterkt brunfarget vann med tydelig myrlukt /lukt av råtne egg krystallklart vann uten lukt litt grumsete vann uten lukt eller med svak jordlukt eller svak lukt av kloakk sterkt grumsete vann med intens jordlukt eller lukt av kloakk eller råtne egg
Vannkjemi pH > 6.0
NO3 < 0.2 mg/l
Total-P < 0.01 mg/l
pH = 5.0 - 6.0
Alkal. < 100 µekv/l
NO3 = 0.2-0.4 mg/l
Total-P < 0.01 mg/l
pH < 5.0
Alkalitet < 0 µekv/l
NO3 > 0.4 mg/l
Total-P < 0.01 mg/l
pH > 6.0
NO3 = 0.2-0.4 mg/l
Total-P = 0.01-0.04 mg/l
pH > 6.0
NO3 > 0.4 mg/l
Total-P > 0.04 mg/l
Tarmbakterier ant. Termostabile tarmbakt. < 50 /100 ml vann ant. Termostabile tarmbakt. < 50 /100 ml vann ant. Termostabile tarmbakt. < 50 /100 ml vann ant. Termostabile tarmbakt. 50-500 /100 ml vann ant. Termostabile tarmbakt. > 500 /100 ml vann
Begroing rene steiner eller noe mose, litt grønske eller glatt, lysebrunt belegg noe brunsvart eller mørkegrønt glatt belegg, noe mose, litt krypsiv i dypere deler mye brunsvart eller mørkegrønt belegg, mye krypsiv i dypere deler mye grønske, litt mose tykt hvitt belegg av sopp og bakterier (lammehaler)
Sump- vegetasjon Små-glisne belter med elvesnelle, starr og/ eller takrør.     Middels-store belter med for eksempel sjøsivaks, takrør, dunkjevle. Innsjøer: Store og tette belter med for eksempel sjøsivaks, takrør, dunkjevle. Sverdlilje og selsnepe kan også finnes.
Vann- vegetasjon Kortskudds- vegetasjon (for eksempel brasmegras, botngras) og langskudds- vegetasjon (for eksempel rusttjønnaks, grastjønnaks, tusenblad) danner mindre-større bestander. Små forekomster av flotgras og nøkkeroser. Kortskudds- vegetasjonen kan danne store tepper, mens langskudds- vegetasjonen er svært sparsom. Kortskudds- vegetasjon dominerer. Ofte store forekomster av krypsiv, blærerot-arter og undersjøisk torvmose. Langskudds- vegetasjonen dominerer, med tjønnaks-artene som den viktigste gruppen. Flytebladsplantene kan danne store bestander. Kortskuddsplanter finnes, men danner ofte ikke store bestander. Ofte de mest artsrike lokalitetene, særlig hvis området er noe kalkrikt. Dominert av flytebladsplanter. Kortskudds- vegetasjonen mangler fullstendig på grunn av svært grumset vann som følge av algeoppblomstring. Langskudds-planter kan forekomme, men domineres av noen få arter, for eksempel tjønnaks-arter.
Bunndyr mange typer tilstede, både lange, slanke steinfluer og minst en av følgende typer: Baetis-lignende døgnfluer, snegler, store muslinger, marflo, igler mange typer, bl.a. lange, slanke steinfluer og Baetis-lignende døgnfluer tilstede, men marflo, snegler og store muslinger mangler alle de følgende typer mangler: marflo, snegler, store muslinger, igler, Baetis-lignende døgnfluer lange slanke steinfluer mangler, ellers minst en av følgende typer tilstede: Baetis-lignende døgnfluer, snegler, igler, store muslinger, marflo bare fjærmygglarver og fåbørstemark tilstede
Fisk 1 eller flere arter, mye yngel ofte bare 1 art (abbor, ørret eller røye), lite yngel fisketomt 1 eller flere arter, mye yngel fisketomt eller 1 art (stingsild, ørekyt, mort, ål)

Tilbake