Skjema

Skjema

Dette skjemaet kan du ta utskrift av og bruke når du jobber med aktiviteten.Når du er klar til å legge informasjonen inn i databasen, går du til registrer data.

Hvem har bygd ut kraftverket?  
Når ble det bygd ut? År
Hva var produksjon det siste året det foreligger statistikk fra? År GWT
Hvordan har vassdragsreguleringen påvirket vannføring, temperatur, vannkvalitet og naturskjønnhet? Vet man noe om påvirkninger på sjøområdene utenfor vassdraget? Noter også hvor dere har fått opplysningene fra. Bruk gjerne eget ark.  
Har vassdragsreguleringen endret forholdene for plante- og dyrelivet? Noter også hvor dere har fått opplysningene fra. Bruk gjerne eget ark.  
Er det satt i verk tiltak for å redusere de negative effektene av vassdragsreguleringen (for eksempel terskelbygging, steinsetting, utsetting av fisk og styring av kraftverkene for å få en vannføring som er fordelaktig for smådyr og fisk)?  

Fysiske inngrep i vassdraget

  Litt berørt Mye berørt
Demninger    
Vannstandsvariasjoner i innsjøer og magasiner    
Redusert vannføring i elver    
Økt vannføring i elver    
Tørrlegging av elver    
Kraftverk    
Rørgater    
Veger og bruer    
Utfylling av overskuddsmasser fra tunneler og lignende    
Kraftgater med høyspentledninger    
Kommentarer  

Vannstand og vannføring i den innsjøen, elva eller bekken dere arbeider med

Dersom dere undersøker en innsjø, hva er maksimal og minimal vannstand? Maks. moh. Min. moh.
Dersom dere undersøker en elv eller en bekk, hvordan endres vannføringen gjennom året, og hva er den minste vannføringen? Minste vannføring (m3/s)