miljolare.on logo miljolare.no logo  
  om nettverket | kontakt | A til Å | english
Du er her: Forsiden > Aktiviteter > Energi > Vannkraftverk > Bakgrunnsstoff

Vannkraftverk

Bakgrunnsstoff

Valg for denne aktiviteten:

 Hovedside  Les veiledning  Legg inn data  Vis resultater

 Bakgrunnsstoff  Læreplanmål

Fagstoff på Miljolare.no

Inngrep og utslipp påvirker vassdragene
Store deler av norsk vassdragsnatur er i dag påvirket av ulike inngrep som skyldes arealbruken langs vassdraget og den mangfoldige bruken av vassdragsressursene. I løpet av dette århundret har særlig vannkraftutbygging, moderne landbruksdrift og omfattende veibygging endret naturtilstanden i norske vassdrag.

Meispermen
Meispermen inneholder bakgrunnsstoff som er aktuelt for energidelen av Nettverk for miljølære.

Verneverdier i vassdrag
Vassdragene inneholder en rekke verdier som det er viktig å ta vare på. Det kan være rike kulturminner og geologiske forekomster, god vannkvalitet, elvedelta med rikt fugleliv, sjeldne naturtyper eller særegne landskapsformer.

Artikler

Aftenposten:
Småkraftverk gir strøm til 250.000 husstander
En storstilt satsing på småkraftverk kan i løpet av 10-15 år forsyne 250.000 husstander med strøm.(21.03.04)

Trønder-Avisa:
Enormt kraftpotensial
Kraftpotensialet i bekker og småelver i Nord-Trøndelag kan gi strøm til 40.000 husstander. Det viser nye tall fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).(22.04.04)

Dagbladet:
Statkrafts miljøprofil
Konserndirektør Bård Mikkelsen i Statkraft ønsker seg en edruelig debatt omkring de nye, store vannkraftutbyggingene Statkraft ønsker å gjennomføre.(22.04.04)

Firda.no:
Bruk fondsmidlar på småkraft-senter
Førde kommune bør bruke fondsmidlar til å vere med å byggje opp eit småkraft-senter på Kleven tomta, seier kommunestyre-medlem Rune Nydal (Sp).(06.05.04)

Rana Blad:
Enøk til fjells.
Helgelandskraft har planer om å utvide produksjonen ved Fagervollan-anlegget. For tida bygger kraftselskapet ut 11,9 GWh ved å foreta en rekke mindre inngrep i et område som fra før av er utbygd til en produksjon på 55 GWh. De nye planene vil, hvis de blir realisert, gi nærmere 50 GWh til, og også her er det snakk om mindre inngrep for å utnytte kraftpotensialet i området bedre. (09.07.04)

Olje- og energidepartementet:
Faktaheftet 2002 om energi- og vassdragsvirksomheten
Faktaheftet om energi- og vassdragsvirksomheten er en årlig publikasjon fra Olje- og energidepartementet. Heftet gir opplysninger om energiproduksjon- og bruk. Fordi det er knyttet særskilte problemstillinger til elektrisitetsforsyningen er denne viet mye plass. Det er blant annet en inngående beskrivelse av vannkraften og et eget kapittel om overføring av kraft. Den generelle forvaltningen av grunnvann og vassdrag er beskrevet i et eget kapittel. (7.5.2002)

Lenker

Norges vassdrags- og energiverk
har ansvar for å forvalte landets vann- og energiressurser.

Vannkraft - EBL
EBLs faktasider om vannkraft

Vannkraft
Prosjektoppgave laget av 4 lærerskolestudenter ved Høgskulen i Volde våren 2003.