Skjema

Skjema

Dette skjemaet kan du ta utskrift av og bruke når du jobber med aktiviteten.Når du er klar til å legge informasjonen inn i databasen, går du til registrer data.

Totalfosfor µg/l
Totalnitrogen µg/l
Nitrat µg/l
Kven har gjort analysane av fosfor og nitrogen? (Set kryss)
Klassen eller skulen sjølv Næringsmiddeltilsynet Vassverket Andre (i så fall kven?)
       

Kor næringsrikt er vatnet?
Næringsfattig (oligotroft) Middels næringsrikt (mesotroft) Næringsrikt (eutroft)
     

Dersom vatnet er næringsrikt: Har det vore oppblomstring av giftige planktonalgar i vatnet? (Set kryss) Ja, ofte Nei Ja, sjeldan Veit ikkje
       
Er botnvatnet oksygenfritt om sommaren? Ja, ofte Nei Ja, sjeldan Veit ikkje
       
Er det behov for å endre næringstilførslane til vatnet? Ja, dei bør reduserast Ja, dei bør aukast Nei Veit ikkje
       

Dersom næringstilførselen bør reduserast, korleis kan det gjerast? (Set kryss)
Kloakkreinsing Mindre gjødsling i landbruket Plante kantvegetasjon Andre tiltak (sjå eigen aktivitet om tiltak under kapittelet Ressurser og forbruk)