Smådyr i fjøra

Skjema

Dette skjemaet kan du ta utskrift av og bruke når du jobber med aktiviteten.Når du er klar til å legge informasjonen inn i databasen, går du til registrer data.Artar, slekter eller grupper funne i prøva.
Kryss av for levande (L) og daude (D) og notér om dyra er funne på hardbotn, H (svaberg og steinar), blautbotn, B (sand og mudderflater) eller på tang og tare, T.
Sjeldan Vanleg Dominerande Funnstad
(H, B eller T)
L D L D L D
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
Er det ein eller få artar som finst i særleg store mengder?
Er det lokale tilhøve de meiner påverkar smådyra i det området de har undersøkt?
(Elvar og større bekkar som renn ut i området, ureining som t.d. kloakkutslepp eller giftstoff frå industri m m)