Befaringsskjema ved kartlegging av økoprofil.                                            Vedlegg 1 (BR18)

 

Eiendommens navn/adresse: ………………………………………………………………….

 

Gårds- og bruksnr.:…………………………………Dato for befaring:………………………

 

Del 1: Ytre miljø (Y)

Utslipp til luft

Kommentarer

 

Y1

Type fyringsanlegg

Fjernvarme, varmepumpe, solpanel

1

 

Elektrisk, kombinert olje/el eller bio

2

Olje

3

Utslipp til grunn

Kommentarer

 

Y2

Forurensninger i grunnen

Ingen oljetanker i grunnen

1

 

Nye oljetanker (< 20 år gamle)

2

Gamle oljetanker (> 20 år gamle)

3

Avfallshåndtering

Kommentarer

 

Y3

Tilrettelegging for kildesortering

Sortering i minimum 3 fraksjoner og forsvarlig kompostering

1

 

Kildesortering i min. 3 fraksjoner

2

2 fraksjoner eller ingen sortering

3

Utemiljø

Kommentarer

 

Y4

 

Luftforuresning

Lite eller ingen forurensning

1

 

Middels forurensning (sentrumsnært område)

2

Mye forurensning (nær ekstern forurensningskilde)

3

Transport

Kommentarer

 

Y5a

 

Kollektivtrafikk

Godt kollektivtilbud (kort vei til holdeplass, hyppige avganger)

1

 

Middels kollektivtilbud

2

Dårlig kollektivtilbud (lang vei til holdeplass, sjelden avganger)

3

 

Y5b

Nærhet til offentlig/privat service

Nær (både skole, barnehage og matbutikk nærmere enn 1 km fra bolig)

1

 

Middels  (enten skole, barnehage eller matbutikk nærmere enn 1 km fra bolig)

2

Lang vei (både skole, barnehage og matbutikk mer enn 1 km fra bolig)

3

 

Del 2: Ressurser (R)

Energi: Bygning

Kommentarer

 

R1.1a

 

Soltilskudd

Stort energitilskudd (mest vinduer mot sør/vest/øst, direkte solinnstråling)

1

 

Noe energitilskudd

2

Lite energitilskudd (mest vinduer mot nord eller lite direkte solinnstråling)

3

 

R1.1b

Isolering av vegger/gulv/tak

God (bygd etter 1987)

1

 

Middels (bygd 1969-1987)

2

Dårlig (bygd før 1969)

3

Energi: Oppvarming

Kommentarer

 

R1.2

Temperatur-styring

God (programerbar temperaturstyring)

1

 

Middels (termostat på ovner)

2

Dårlig (ingen av delene)

3

Energi: Ventilasjon

Kommentarer

 

R1.3

Varmegjen-vinning av ventilasjonsluft

Ja

1

 

 

 

Nei

3

Energi: Belysning innendørs

Kommentarer

 

 

R1.4

 

 

Belysning inne

Moderne (de fleset lampene har lavenergipærer eller lysrør)

1

 

Delvis moderne (mest vanlige lyspærer, lysrør i kjøkken og bad, enkelte lavenergipærer)

2

Gammel (vanlige lyspærer overalt)

3

Energi: Belysning utendørs

Kommentarer

 

R1.5

 

Belysning ute

Lavenergi m/fotocelle eller ingen utelys

1

 

Belysning m/fotocelle

2

Ingen styring

3

Energi: Fleksibilitet

Kommentarer

 

R1.6

 

Energifleksi-bilitet

Vannbåren varme med to varmekilder

1

 

To varmekilder (f.eks vedovn og elekstriske panelovner)

2

Kun en oppvarmingskilde

3

Energi. Reell energibruk (se tabell for normtall og regneeksempler)

Kommentarer

 

R1.7

Reell energibruk

Lav energibruk dvs. mer enn 10% lavere enn normtallet

1

 

Middels energibruk dvs. ± 10% av normtallet

2

Høy energibruk, dvs mer enn 10% høyere enn normtallet

3

Vann

Kommentarer

 

R2

Vannbesparende utstyr

Både vannmåler og vannbesparende utstyr (sparedusj, differensiert skylling i klosett)

1

 

Enten vannmåler eller vannbesparende utstyr

2

Verken vannmåler eller vannbesparende utstyr

3

Materialer

Kommentarer

 

R3a

Gjenbrukte bygnings-materialer

Høy andel

1

 

Middels andel

2

Lav andel. Vet ikke

3

 

R3b

Vedlikehold av utvendig kledning

Lang levetid, lite vedlikehold (umalt teglfor-blending, malt trepanel, tømmer, naturstein)

1

 

Lang levetid, noe vedlikehold (malt teglfor-blending, betong, aluminiumsplater, glassplater)

2

Kort levetid., mye vedlikehold (stålplater)

3

 

R3c

Mulighet for gjenbruk av utvendig kledning

Egnet for ombruk (teglforblending, naturstein)

1

 

Egnet for material-/energigjenvinning (trepanel, tømmer, aluminiumsplater, glassplater, stålplater)

 

2

Egnet for deponi (betong, sementbaserte plater)

3

Land

Kommentarer

 

R4a

Areal til parkering

Ingen egne parkeringsplasser i tilknytning til boligen (f.eks bygård)

1

 

Parkering i fellesanlegg (f.eks blokkområde)

2

Egen parkering i tilknytning til hver bolig

3

 

R4b

 

Biologisk mangfold

> 50% av tilhørende tomt/friareal (utenom bygninger og veier) består av naturmark

1

 

20-50% av tilhørende tomt/friareal (utenom bygninger og veier) består av naturmark

2

< 20% er bavart naturmark

3

 

 

Del 3: Inneklima (I)

Termisk klima

Kommentarer

 

I1a

Trekk

Mulighet for forvarmet tilluft, ingen lokal trekk fra utettheter

1

 

Ikke forvarmet tilluft, ingen lokal trekk fra utettheter

2

Ikke forvarmet tilluft, noe lokal trekk fra utettheter

3

 

I1b

Avskjerming mot ugunstig solinnstråling

Utvendig avskjerming (markiser o.l.)

1

 

Innvendig avskjerming (persienner o.l)

2

Ingen avskjerming

3

Atmosfærisk klima

Kommentarer

 

I2

 

Ventilasjon

Balansert ventilasjon eller annen mulighet for forvarming av ventilasjonsluft

1

 

Tilstrekkelig ventiler, mulighet for gjennomstrømming

2

Kun spalteventiler, ingen mulighet for gjennomlufting

3

Akustisk klima

Kommentarer

 

I3a

 

Trafikkstøy

Hører lite trafikkstøy innendørs

1

 

Hører noe trafikkstøy innendørs

2

Sjenerende mye trafikkstøy innendørs

3

 

I3b

Lydisolasjon mellom leiligheter

Kraftig radio høres ikke

1

 

Hører så vidt kraftig radio

2

Hører og oppfatter normal radio

3

Aktinisk klima

Kommentarer

 

I4

 

Dagslys

Godt dagslys i alle oppholdsrom

1

 

Tilfredsstillende dagslys i alle oppholdsrom

2

Dårlig dagslys i alle oppholdsrom

3

Annet

Kommentarer

 

I5a

 

Skap

Kun takhøye skap

1

 

> 50% takhøye skap

2

< 50 % takhøye skap

3

 

I5b

 

Lodne flater

Ingen teppegolv eller tekstiltapeter

1

 

Teppegolv og/eller tekstiltapet i ett enkelt rom

2

Teppegolv og/eller tekstiltapet i mer enn ett rom

3

 

I5c

 

Fuktskader

Ingen synlige tegn til fuktskader

1

 

Vet om tidligere utbedrete fuktskader

2

Synlige tegn til fuktskader som ikke er utbedret

3

 

I5d

 

Sluk

Sluk i rom med vaskemaskin og bereder (vaskerom/bad og kjøkken)

1

 

Sluk i vaskerom eller kjøkken

2

Ingen sluk i vaskerom eller kjøkken

3