Hopp til hovedinnhold

Undervsining med artskort

Det er mange bruksområder for artskort. Her er nokre døme.

Artskort som støtte i feltarbeid

 • Finne arten: Ta bilete av individ, forekomst og veksemiljø, gjerne med artskortet med i biletet.
 • Følge løype bestemt av lærer, eller leite fritt etter artane på korta. Finne eit eksemplar av kvar, eller kartlegge forekomsten i eit gitt område.
 • Dokumentere ekstra med tekst eller film (ein elev viser og forklarar, den andre filmar).
 • Beskrive nøyare: forekomst i tal eller etter skala; dominerande,vanleg, sjeldan.
 • Måle. Bestemme veksemiljø, skugge-solrikt-tørt-vått-utsett for beiting,tråkk. Retning (kompass). Sted, på kart eller gps-koordinat (følger foto).
 • Samanlikne: korleis er pålantedekket ulikt på stader med ulike veksevilkår - artssamansetnad, mengd, storleik på individ, type plante, spreiingsøkologi, sjikt. Ruteprøve; 5X5 meter rute på to ulike stader (mot nord/mot sør, vått/tørt). Kva finst her og kva finst der?
 • Gruppere korta. Kan hende vil elevane finne blå, kvite og gule blomster? Eller alle som er mindre enn 10 cm.høge? Eller alle som er utan blomst, dei med mjuk stengel eller dei med vedaktig stamme?

Artskort i feltarbeid med oppdrag

Artskort basert på din stad

Kva er funne her tidlegare, kva veit du og elevane om kva som veks her? Det kan bli eit slikt utval:

 • Bynært uteareal: Høymole. Hundegras. Platanlønn. Groblad. Tiriltunge. Hundekjeks. Fuglevikke. Storkenebb. Rogn. (Kjøttmeis, bokfink, svarttrost, gråtrost, grønnspett, stokkand, fiskemåse. Skogsnegl, kjølsnegl, hagesnegl, skogsmaur, snutebiller, kartlav, bjørnemose, torvmose)
 • Skogsområde: Furu. Blåbær. Mjuk og stri kråkefot. Kvitsymre. Mjølbær. Krekling. Røsslyng. Bjørk.
 • Fjæra: Rur, sauetang, grisetang, sagtang, hjerteskjel, blåskjel, pollpryd, strandkrabbe, hesteaktinie

La elevane velge ut og avgjere oppdraget

Grupper av elevar kan utforme eigen spørsmål til nærare undersøking, og lage/bestille artskort ut frå kva dei forvantar å finne. Døme:

Kva for buskar og tre er det eigentleg som utgjer krattskogen? Korleis er mengdefordelinga mellom dei? Kva blomsterplanter er det å gle seg over langs turløyopa, om folk berre vil stoppe opp og bøye seg ned litt?

Lage løype til andre trinn: Elevane søker i terrenget, bestemmer vanlege artar og lagar til artskort for ei anna klasse som skal ut og finne, eventuelt med eit oppdrag.

Arstkort basert på førekomst

Sjå på tidlegare funn, og elevane sin kjennskap til staden. Del korta i tre:

 1. Artar vi reknar med å finne
 2. Artar vi kanskje finn
 3. Artar vi kan vere heldige å finne

Strek på kortet for kvart funn.

Produkt etter undersøking

 • Registrering av funnpå Miljolare.no
 • Utstilling: plantemateriale, foto, tekst, artskort. Eventuelt montert på kart.
 • Tekst - skrive til skulens naturkatalog, opplysingsskilt ute i turområdet. Intervju med ein art (sjå under).
 • Forklare for kvarandre, vandrande klasseseminar eller visning med lysbilete inne etter feltarbeidet.
 • Nye spørsmål. elevane arbeider først åleine, så saman to og to, og til sist med tankekart på tavla; kva vil vi undersøke nærare?
 • Skolens naturfilm; frå kort til langt: vise korta først, så ekte artar i naturen ved skulen.
 • Naturløype, opplysingskilt. Artskorta kan du skrive ut i A4-format, og bruke som postar i ei skilta turløype for publikum, gjerne med utfyllande opplysingar om arten og staden. Samarbeid med grunneigar og kommunen. Det kan vere ei fin oppgåve for valfag i samarbeid med kunst og håndtverk å lage skiltsttaiv, og for samfunnsfaget å finne fram til lokalhistoria.

«Intervju ein art»

To elevar kan vere saman om å stille spørsmål og svare. Produktet her kan vere tekst, lyd eller ein film. Idear til spørsmål til planter:

 • Kvifor ha du kvit blome?
 • Kvifor veks du akkurat her?
 • Ser blada dine alltid slik ut?
 • Kva tid på året likar du best?
 • Er du jente eller gut?
 • Korleis får du barn?

 • Er det noko system i korleis blada dine er plasserte?
 • Kva lever du av?
 • Kva skjer når du visnar?
 • Kven er fiendane dine? Og venene dine?
 • Har du familie i nærleiken?

Artskort som førebuing til ekskursjoner

Kanskje klassen skal på ekskursjon til Mjølfjell, Finse ,Herdla eller på Fløyfjellet? Sjå på Miljølære kva som er registrert på staden tidlegare, og lag eit utval artskort. Bli kjend med flora og fauna på førehand, og ha ditt eige knippe med kort med på feltarbeidet.

9 artar på Finse: Finnskjegg, seterstarr, svartstarr, reinrose, rødsildre, blålyng, kartlav, lirype og rødstilk.